• Adakah Jabatan/Agensi melantik seorang pegawai pengangkutan (PB 2/2008)?
  • Adakah kenderaan digunakan dengan kelulusan pegawai pengangkutan (PB 2/2008)?
  • Adakah penyelenggaraan kenderaan dibuat mengikut jadual yang ditetapkan?
  • Adakah buku log diselenggarakan dengan lengkap dan kemaskini untuk setiap kenderaan (PB 2/2008)?
  • Adakah pengambilan minyak untuk sesuatu kenderaan direkodkan dalam buku log (PB 2/2008)?
  • Adakah kad elektronik tol dikawal dan direkodkan dalam daftar?
  • Adakah kos penyelenggaraan kenderaan direkod dengan lengkap dalam daftar penyelenggaraan harta modal (PB 2/2008)?
  • Adakah kenderaan disimpan dengan selamat semasa tidak digunakan?
  • Adakah tindakan pelupusan diambil terhadap kenderaan yang tidak ekonomik dibaiki dan tidak selamat digunakan?


    Nota : PB = Pekeliling Bendahari