• Adakah daftar harta/inventori diselenggara dan dikemaskini?
  • Adakah pemeriksaan fizikal dijalankan oleh pegawai yang dilantik terhadap aset dan inventori?
  • Adakah maklumat aset seperti lokasi, harga, tarikh pembelian dan kod penandaan dicatat di Kad Daftar Harta?
  • Adakah nombor rujukan diberikan dan ditanda di atas harta tersebut?
  • Adakah harta/inventori yang telah usang, rosak dan tidak digunakan dilupus?
  • Adakah rekod pinjaman harta diselenggara dan dikemaskini?
  • Adakah proses kehilangan harta modal dan inventori dibuat mengikut peraturan/arahan (AP314-328)?
  • Adakah langkah-langkah keselamatan diambil ke atas harta/inventori?
  • Adakah harta yang diagihkan kepada pegawai dibuat secara bertulis?


Nota : AP = Arahan Perbendaharaan