• Adakah daftar pinjaman barangan/peralatan diselenggarakan oleh pegawai yang
    bertanggungjawab?
  • Adakah baki stok di kad dan baki fizikal sama?
  • Adakah stok, barangan dan peralatan disimpan mengikut sistem yang ditetapkan?
  • Adakah barang yang diterima sama dengan nota penghantaran dan inbois?
  • Adakah kuantiti stok maksima, stok minima dan angka menokok stok ditentukan?
  • Adakah tindakan diambil terhadap stok yang usang, rosak dan luput tempoh penggunaannya?
  • Adakah verifikasi stok dijalankan oleh pegawai yang bukan dari bahagian stor yang sama?
  • Adakah verifikasi stok dijalankan oleh pegawai yang memeriksa sekurang-kurangnya sekali dalam masa 2 tahun (Tatacara Pengurusan Stor perkara 238)?