Visi

Audit dalam akan sentiasa diiktiraf oleh komuniti dan pihak pengurusan Universiti Teknologi MARA menerusi pengauditan yang professional dalam usaha meningkatkan akauntabiliti dan penambah baikan proses kerja yang efisien dan efektif.

Misi

Meningkatkan akauntabiliti dan memastikan penggunaan sumber-sumber secara ekonomik, efisien dan efektif melalui perkhidmatan audit yang bebas (independance), profesional dan berkualiti.

Objektif

  • Melaksanakan aktiviti pengauditan yang efisien, efektif dan sistematik mengikut sistem arahan kerja yang ditetapkan.
  • Menyediakan laporan audit yang berkualiti dan tepat pada masanya (timely) untuk dikemukakan kepada Jawatankuasa Audit, Naib Canselor dan Auditee.