Apakah Objektif Audit ?
 • Memastikan pengurusan berkualiti yang mematuhi peraturan, garis panduan, polisi serta dasar kerajaan.
 • Memastikan semua operasi yang dijalankan mempunyai standard, manual prosedur kerja yang sistematik serta berkualiti.
 • Mengesyorkan langkah-langkah bagi memperbaiki kelemahan pengurusan serta memberi cadangan untuk pembaikan.
 • Menentukan keberkesanan sistem kawalan dalaman semua operasi.
Apakah Tugas Juruaudit Dalam ?
 • Memeriksa dan menilai semula setiap aktiviti pengurusan samada ianya mematuhi pekeliling.
 • Memastikan setiap objektif, polisi, perancangan, prosedur dan sistem kawalan dilakukan dengan sempurna.
 • Bertindak sebagai pemangkin kepada isu-isu yang kritikal bagi mencapai keberkesanan dan kecekapan yang berterusan.
 • Menyediakan laporan di Mesyuarat Jawatankuasa Audit tentang penilaian terhadap sistem kawalan dalaman.

Bagaimana Proses Kerja Pengauditan ?

 • Membuat perancangan dan penyediaan Program Audit Tahunan yang akan disahkan oleh Jawatankuasa Audit.
 • Memaklumkan atau membuat perjumpaan dengan pihak diaudit (Auditee) dalam Entrance Conference.
 • Menjalankan kerja-kerja pengauditan di Fakulti/Unit/Bahagian/Cawangan.
 • Draf laporan audit dikeluarkan dan dibincangkan dalam Exit Conference.
 • Pihak diaudit (Auditee) diberi tempoh 21 hari dari tarikh draf laporan audit dikeluarkan untuk memberi ulasan.
 • Laporan muktamad dihantar terus kepada pihak diaudit (Auditee) dan salinannya kepada Naib Canselor.
 • Pembentangan laporan audit di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit.
 • Pihak Audit akan membuat audit susulan terhadap laporan audit selepas 6 bulan dibentangkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Audit (JKA).

Apakah Perbezaan Di antara Audit Dalam Dan Audit Luar ?

Audit Dalam
 • Ianya ditubuh berdasarkan kepada Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1979 dan pelaksanaan Audit Dalam berdasarkan kepada Surat Pekeliling Am Bil. 3/1998 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri.
 • Lapor kepada Jawatankuasa Audit (JKA) dari segi fungsi audit.
 • Skop auditan ialah pengurusan, kewangan, prestasi, teknologi maklumat dan audit khas.
 • Memastikan pengurusan yang berkesan dan cekap.
 • Staf Audit Dalam terdiri daripada staf UiTM.
 • Auditan berterusan dan tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan Sijil Audit.
 • Audit Dalam ditubuhkan dibawah kuasa pentadbiran dan bertanggungjawab kepada Naib Canselor.

Audit Luar

 • Ianya ditubuhkan dibawah Akta Audit 1957.
 • Lapor kepada Parlimen.
 • Skop auditan memberi tumpuan kepada penyata kewangan.
 • Memastikan ketetapan dan kesempurnaan laporan kewangan.
 • Staf Audit Luar terdiri daripada staf Jabatan Audit Negara.
 • Auditan pada hujung tahun dan mempunyai kuasa untuk mengeluarkan Sijil Audit.
 • Audit Luar ditetapkan oleh statut dan bertanggungjawab kepada Parlimen.

Apakah Audit Susulan ?
 • Audit susulan adalah satu program yang dibuat untuk memastikan perkara-perkara yang telah dipersetujui untuk diambil tindakan pembetulan telah dilakukan oleh pihak pengurusan yang diaudit (Auditee) seperti mana yang telah dinyatakan dalam laporan audit asal. Audit susulan biasanya dijalankan selepas 3 bulan laporan audit dikeluarkan kepada auditee dan dibentangkan di dalam mesyuarat Majlis Audit Universiti (MAU).